SMN_2019_02_obálka-page-001Februárové číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, sa venuje službe a obeti lásky. Čitatelia nájdu v čísle aj ukážku z novej knihy Neodporuj šťastiu, ktorú napísal Matthew Kelly – motivačný rečník a zakladateľ evanjelizačnej organizácie Dynamic Catholic.

Editor slovenského vydania vo svojom úvodníku upozorňuje na tri texty o laikoch, ktorí ohlasujú Krista podľa toho, ako každého z nich Boh volá a vedie. Aj ich skúsenosť nás vedie k tomu, aby sme sa modlili za seba navzájom; nech nám nie je ani jeden človek ľahostajný. Len tak budeme vnímaví na Ducha a ochotne využijeme možnosti, ktoré nám ukazuje pri službe bratom a sestrám.

„Ako som ja urobil vám“

Tento mesiac sa autori textov zameriavajú na to, ako dobré skutky a vzájomné prejavy láskavosti a starostlivosti môžu druhých priviesť k Ježišovi a spôsobiť, že vďaka tomu sa títo ľudia s ním osobne stretnú. No najskôr sa treba pozrieť do evanjelií, aby sme videli, ako slúžil ľuďom sám Ježiš. Vďaka tomu možno pochopíme, ako máme slúžiť my dnes.

Živá obeta

Každú nedeľu obetujeme prinesené obetné dary – chlieb a víno, ktoré sa potom premieňajú na Kristovo telo a krv. Spolu s chlebom a vínom prinášame aj peniaze, ktoré vhadzujeme do zvončeka. A po tom, čo kňaz požehná obetné dary, vyzýva nás modliť sa za to, aby „sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu všemohúcemu“. Touto „obetou“ nie je len chlieb a víno. Tvorí ju všetko, čo prinášame Bohu; všetko to, čo naša obeta zahŕňa. Prinášanie obetných darov (takzvané ofertórium) je pre nás príležitosťou na to, aby sme ku chlebu a vínu pripojili všetky obety svojho života – nielen dar vhodený do zvončeka, ale vôbec každú obetu, ktorú konáme v Pánovom mene. V tomto okamihu máme príležitosť položiť na oltár svoj život a tak ako Ježiš obetovať ho Bohu ako „živú obetu“ (Rim 12, 1).

Jan Tyranowski a jeho poľské hnutie odporu proti nacistom

Príklad ctihodného Jána Tyranowského, korý opisuje jeden z textov čísla, je stále veľmi pôsobivý, obzvlášť pre ľudí slobodných a tých, ktorí si nie sú istí, kam ich Pán volá. Ukazuje nám totiž, aké ovocie prináša odpovedanie na Pánovo volanie v tejto chvíli – bez toho, aby sme vedeli, čo nás čaká v budúcnosti. Jan Tyranowski na prvý pohľad nevyzeral ako vhodný kandidát na evanjelizátora. Ľudom pripadal zvláštny a nemal žiadne odborné teologické vzdelanie. No jeho vplyv sa rozšíril ďaleko za hranice Krakova. Pápež Ján Pavol II.o ňom počas svojho života hovoril ako o príklade pre laikov na celom svete.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.