01-19V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 1/2019

Tekutá pravda –biblické slovo (Autor: doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD.)

Vassula Rydénová – vizionárka s otáznikom – V roku 2010 Slovensko navštívila známa grécka vizionárka Vassula Rydénová. Málokto však vie, že sotva niekoľko mesiacov po tejto udalosti uplatnil voči nej a jej organizácii Skutočný život v Bohu pravoslávny Konštantínopolský ekumenický patriarchát cirkevné disciplinárne sankcie. Svoj skeptický postoj voči nej vyjadrila tiež katolícka Kongregácia pre náuku viery, ktorá takisto odmieta Boží pôvod údajných Vassulinych zjavení. Považuje ich iba za jej súkromné meditácie a iniciatívu a veriacim neodporúča, aby sa zúčastňovali na jej podujatiach. (Mgr. Grzegorz Fels)

Nekonfesionálne spirituality v období postmoderny (5) – Fenomén feminizmu je veľmi široký. Okrem niektorých pozitívnych vecí, ako je napríklad pokus o zrovnoprávnenie žien v zmysle ich aktívnejšieho zapojenia do kultúry a spoločenského diania, však môžeme tomuto hnutiu právom vytknúť deštrukciu rodiny a prehnanú agresivitu voči mužom, nebezpečenstvo morálneho relativizmu a falošné ponímanie slobody (napr. snahu o legalizáciu abortov a i.). Podozrenia vzbudzujú najmä tie jeho frakcie, kde sa spochybňuje kánon Svätého písma a siaha sa po apokryfoch a mimokresťanskej literatúre argumentujúc tým, že Bibliu vytvorili muži. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Istota za cenu pravdy – Rozhovor s bratom Mariánom, bývalým členom Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, o spornom učení a praxi tejto kontroverznej náboženskej organizácie. Marián spoločne so svojimi priateľmi, taktiež bývalými svedkami, založili webstránku jwfakty.sk, na ktorej sa rozhodli zverejňovať informácie a články osvetľujúce dejiny, falošné predpovede, zmeny v učení a rozporuplné postoje spoločnosti Strážna veža, ktorá o sebe vyhlasuje, že ako jediná na svete predstavuje verný a neomylný hlas Boha Jehovu. (ThDr. Boris Rakovský)

Skôr ako sa staneš Jehovovým svedkom – Jehovovi svedkovia sú slovenskej verejnosti známi svojou evanjelizačnou činnosťou, ktorú realizujú primárne formou osobných návštev v domácnostiach. Posledné roky ich však čoraz častejšie môžeme vídať stáť na uliciach pri stojanoch s ich literatúrou. Do kontaktu s nimi sa tak môže človek dostať vlastne kdekoľvek. Tento článok ponúka päť dôležitých odporúčaní, ktoré by mal vziať do úvahy každý, kto sa zaujíma o ich vieru alebo je nejakým spôsobom oslovený ich náboženskou ponukou. (brat Marián)

Modernizmus v Katolíckej cirkvi (4) – Jednotlivé duchovné prúdy modernizmu a následne neomodernizmu vytvárali už od čias osvietenectva podhubie pre nové myslenie vnútri katolicizmu, ktoré sa v niektorých bodoch výrazne vzďaľovalo od autenticky katolíckych pozícií, ba niekedy skončilo aj celkom mimo nich. To čiastočne ovplyvnilo i Druhý vatikánsky koncil, hoci jeho pozitíva pre Cirkev nemienime akokoľvek spochybňovať. Oveľa závažnejšie však je, čo nastúpilo po ňom, totiž celková neomodernistická atmosféra, ktorá postupne prevládla nielen vo vierouke, ale i v mravouke – a to v rozpore so samotnými koncilovými dokumentmi. No tento stav by nebol mysliteľný bez náboženskej vlažnosti a letargie, ktoré sa stali symptomatickými pre postoj katolíkov už dlho pred týmto koncilom, a tiež bez vplyvu komunistickej propagandy na myslenie katolíckych kňazov a veriacich.(PhDr. Radomír Malý.)

Relativizácia zla v new age a modernej psychológii – Nové náboženské hnutia a tiež moderné humanitné odbory, ako je psychoterapia, umožnili človeku do hĺbky prebádať silu vlastnej mysle, pracovať na vlastnom ja, emóciách, zmeniť seba samého a vyriešiť vnútorné konflikty a postoje k vlastnej minulosti. Avšak každá minca má dve strany a zameranie na subjektívny svet so sebou prináša relativizáciu sveta vonkajšieho, hmotného. O tom, čo znamená táto nerovnováha a aké dôsledky takéto spochybňovanie utrpenia a zla prináša pre človeka a celú spoločnosť, hovorí nasledovná štúdia. (PhDr. Kristina Březinová)

Uzdravovanie v Duchu Svätom –V súčasnosti sa množia rôzne modlitbové charizmatické zhromaždenia, ktorých účastníci prosia Boha o uzdravenie. Pritom sa neraz vyhlasuje, že tam uzdravenia skutočne nastali, a tým sa vzbudzujú očakávania toho istého javu aj na ďalších podobných podujatiach. Takáto prax však so sebou prináša i rozličné teologické a psychologické úskalia, a preto nastoľuje legitímnu potrebu ju v pastorácii správne a s potrebnou triezvosťou a nadhľadom usmerňovať.(doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.)

Bludné náuky pokonštantínovského obdobia (6) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme predstavili monofyzitizmus, duchovný smer popierajúci ľudskú prirodzenosť v Ježišovi Kristovi. Toto hnutie si získalo najmä vo východnej časti Rímskej ríše mnoho prívržencov v radoch kléru i veriaceho ľudu a spôsobilo prvý vážny vnútrocirkevný konflikt, ktorý poukazuje na to, ako sa prehlbujúci rozdiel medzi Východom a Západom prejavoval v tých časoch i v náboženskom cítení a otázkach. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2019 a 2018 je po 10,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2017 – každý iba za 4,00 €. Do konca júna 2019 platí akcia – ak si objednáte kompletnú kolekciu ročníkov 2008 až 2019, zaplatíte namiesto 60 € iba 39 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke https://rozmer.sk

Informoval: Boris Rakovský